Profile

เราเชื่อว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้น
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่

เราเชื่อว่าอุปสรรคใดๆ ที่ผ่านเข้ามา
จะทำให้พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้น

เราเชื่อว่าทุกคนคือคนในครอบครัวของเรา
และเราก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณ

เราจึงพยายามกลั่นกรองเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆ
ที่เคยผ่านและเคยใช้ในชีวิต มาผลิตเป็นเครื่องมือ
เพื่อช่วยให้คุณสามารถเติบโตก้าวหน้าในอาชีพได้อย่างยั่งยืน

We believe that all people want to have better life.

We believe that any obstacles in life will make us stronger.

We believe that you are our family which we are ready to go along with you.

The way we can help you is to use our past experience
and knowledge to create the tools which you can use
to accelerate and sustain your career growth.

POOMJAI DEEJAI CO., LTD.


TEERAPAP TRAKARNPHOL

July 18, 1978 BORN IN THAILAND


ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตร Neuro Linguistics Programming (NLP) Practitioner and Coach

ประกาศนียบัตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศนียบัตร การบริหารและการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาการพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประสบการณ์การทำงาน

.. 2561 ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานประเทศไทย บริษัท โพลีวัน (ประเทศไทย) จำกัด

.. 2558 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานประเทศไทย บริษัท โพลีวัน (ประเทศไทย) จำกัด

.. 2557 ผู้ช่วยรองประธาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

.. 2553 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด

.. 2549 ที่ปรึกษาด้านการจัดหางาน บริษัท อเด็กโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

.. 2543 หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลส์ จำกัด


ความเชี่ยวชาญ

การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

การพัฒนาและยกระดับมุมมองและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

การค้นหาศักยภาพและการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาหัวหน้างานตามขีดความสามารถด้านต่างๆ

การใช้ระบบพี่เลี้ยงและการสอนงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตาม

การใช้จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกในการพัฒนางาน

 

งานวิทยากร


มหาวิทยาลัย

ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(
การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน)

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและวิธีการทำงานให้สำเร็จในองค์กร)

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและวิธีการทำงานให้สำเร็จในองค์กร)

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและวิธีการทำงานให้สำเร็จในองค์กร)

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(
การเตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์งานและวิธีการทำงานให้สำเร็จในองค์กร)


หน่วยงานเอกชน

การบริหารคนต่างเจนเนอเรชั่น

สร้างความแตกต่างจากทีมงานที่มีความหลากหลาย

เรียนรู้บุคลิกภาพจากทฤษฎี DISC

– Sense of Personal Accountability

การค้นหาศักยภาพที่ซ่อนไว้ในตัวเรา

การพัฒนาภาวะผู้นำและผู้ตาม

การประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานในการยริหารทรัพยากรมนุษย์

การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จ

 

2018

 

 

รายละเอียดหลักสูตร
ที่คุณจะได้เรียนตลอดปี

เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าในอาชีพ

 

ผมคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ อย่างพิถีพิถัน ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ ที่คุณควรรู้และมีทักษะ โดยผ่านประสบการณ์ที่ผมใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ไปจนถึงตัดสินว่าใครจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้น

นอกเหนือจากที่ใช้ในการคัดเลือกคนและตัดสินการโปรโมทเลื่อนขั้นแล้ว ผมยังใช้มันด้วยตัวเองเพื่อให้ก้าวหน้าจากเจ้าหน้าที่แล็ป ผ่านการเป็นพนักงานขาย แล้วมาทำงาน HR จนมาถึงตำแหน่งผู้บริหารบริษัทฯ ในทุกวันนี้ ผมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอย่างแน่นอน ถ้าคุณเข้าเรียนกับผมไม่ว่าจะเป็นผ่านการสอนสดหรือกลับมาดูย้อนหลัง

นอกเหนือจากหลักสูตรที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน 12 ครั้งในระยะเวลา 12 เดือนนี้แล้ว ผมยังมีแถมเรื่องพิเศษเกี่ยวกับ The Growth Spiral ให้อีก 1 ครั้ง และพิเศษไปกว่านั้น คือผมจะมาตอบคำถามหรือทำการโค้ชแบบกลุ่มให้คุณแบบสดๆ ด้วย เดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเข้ามาตอบคำถามหรือเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเดือน เพราะสำหรับโปรแกรมนี้ ผมไม่ได้คิดว่าจะมาแค่สอน แต่มันคือการเป็นพี่เลี้ยงให้พวกคุณอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านรายละเอียดหลักสูตรด้านล่างเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย

ตอนที่ 1 รู้เป้าหมายและรู้จักจุดแข็งของตัวเอง (มี.. – มิ.. 2562)

1. Job Description, เป้าหมายในการทำงาน และการตั้ง OKRs ให้ตัวเอง

เพื่อตั้งเป้าหมายในงานของคุณให้ได้ มีแผนการทำงานที่ชัดเจนในการสร้างผลงานให้เกิดความแตกต่างจากที่ผ่านมา

2. Faces, the real you – รู้จักตัวเองแท้ๆ ข้างใน

รู้จักตัวเองก่อนในทุกด้าน เพื่อการเลือกใช้ด้านใดด้านหนึ่งในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้า

3. Coach ตัวเองได้ ด้วยการใช้ GROW model

เพื่อรู้จักหลักการ Coach ตัวเองในขั้นต้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองในลำดับถัดไป

4. DISC กับการเข้าใจตัวเองและผู้อื่น

เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคน และใช้ในการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกัน

ตอนที่ 2 รู้วิธีคิดที่จะทำให้ชีวิตก้าวหน้า (.. – .. 2562)

5. Adaptive leadership – ภาวะผู้นำที่สามารถปรับตัวได้ตามสถานการณ์

เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวได้ของตัวเรา

6. Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อเข้าใจสถานการณ์อย่างแท้จริง

เพื่อเข้าใจวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และการนำไปใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา

7. Strategic Thinking การคิดเชิงกลยุทธ์

เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการทำงานที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

8. Developing your Decision Making – ทักษะสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ

เพื่อเข้าใจวิธีการในการสร้างทางเลือกเพื่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ให้รอบด้าน

ตอนที่ 3 รู้วิธีทำที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ (.. 2562 – ..2563)

9. Kaizen your job – การพัฒนางานของคุณด้วยหลัก Kaizen

เพื่อเข้าใจหลักการและการนำ Kaizen มาใช้ในการพัฒนางานของตัวเอง

10.Habits of successful people – นิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ

เพื่อเข้าใจนิสัยต่างๆ ของคนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใช้ในงานของตัวเอง

11.Branding yourself – สร้างแบรนด์ตัวคุณขึ้นมา

เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ของตัวเรา ให้คนจดจำ

12.Presentation skills and Techniques – ทักษะและเทคนิคในการนำเสนองาน

เพื่อปรับปรุงทักษะและเทคนิคในการนำเสนอผลงาน

ตอนพิเศษ รู้จักแก่นของการเจริญเติบโต (จะกำหนดวันสอนในภายหลัง)

13.Growth Spiral – เกลียวของการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ (หลักสูตรนี้แถมให้ เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมใช้ในการเติบโตก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้)

เพื่อเข้าใจหลักคิดและพฤติกรรมที่สำคัญที่มีส่วนให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน

 

สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้ในตอนนี้ก็คือว่า ถ้าคุณเข้าเรียนแล้ว ไม่เห็นผลในการพัฒนา ให้ติดต่อกลับมาแล้วเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน และถ้าใครพัฒนาตัวเองขนาดนี้แล้ว บริษัทฯ ปัจจุบันยังไม่เห็นค่า ให้ติดต่อผมมา เพราะอย่าลืมนะว่า ผมเป็น Head Hunter มาหลายปีเลยทีเดียว

ผมจะเปิดรับสมัครสมาชิกแบบ Premium นี้ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ในราคาที่คุณจับต้องได้ จะเป็นเท่าไหร่ขอให้รอติดตามกันอีกที ส่วนถ้าใครสนใจและอยากรู้ตอนนี้ สามารถ Inbox เข้ามาถามได้ที่ Facebook Page: Dew HR ข้างบ้าน หรือ Line@: @hrathome ได้เลย

ผมลืมบอกไป...

นอกเหนือจากนี้แล้ว มีสิ่งที่ผมเตรียมไว้ให้อีกประมาณ 2 อย่างในเบื้องต้น คือ

  1. คู่มือการสร้างความเติบโตก้าวหน้าในอาชีพ ที่ผมกลั่นกรองเอาเฉพาะสูตรสำเร็จที่ผมเคยใช้มันกับตัวเองมาแล้วล้วนๆ อยากบอกว่ามันจะเป็นคู่มือที่มีชีวิต เพราะผมจะอัพเดทมันอยู่ตลอดเวลา
  2. The Book of Malasa – The Journey of ourselves หนังสือที่จะพาคุณไปค้นหาและสร้างตำนานชีวิตของคุณ ผมได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในวันที่ผมไม่เหลือความมั่นใจในตัวเอง ทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลน โอนเอนไปตามกระแสที่คนรอบข้างอยากให้ทำ จนมาวันหนึ่งที่ผมได้รู้ซึ้งและเข้าใจว่า การเป็นตัวของตัวเองสำคัญอย่างไร มันก็ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อ่านดูแล้วอาจจะยังไม่เชื่อ เอาไว้ผมจะมาเล่าให้คุณฟัง
  3. ส่วนอื่นๆ จะเติมมาเรื่อยๆ ตลอด เพราะผมถือว่าคุณคือสมาชิกในครอบครัวที่ผมต้องดูแลและพาคุณไปถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ ในฐานะของพี่ที่ต้องทำหน้าที่ดูแลน้องๆ

การตัดสินใจอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับ...

 

สมาชิก PREMIUM Coming Zoon